PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

prawo ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z którymi się spotykamy w praktyce, dotyczą odwołań od decyzji ZUS. Spektrum spraw jest niezwykle szerokie. Są to sprawy o przyznanie prawa do emerytury lub renty, o wysokość emerytury i renty żołnierzy zawodowych, o świadczenia przedemerytalne, o wysokość zasiłku przedemerytalnego, o ustalenie kapitału początkowego, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o rentę socjalną, o rentę rodzinną, o rentę wypadkową, o rentę rolniczą i inne. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wszelkiej dokumentacji dla wykazania istnienia roszczenia, przede wszystkim kopii pism wraz z wyszczególnieniem załączników i z potwierdzeniem ich złożenia zarówno w ZUS jak i w sądzie, co często stanowi problem w toku postępowania jurysdykcyjnego, zwłaszcza gdy ubezpieczony początkowo działa samodzielnie i nie korzysta z profesjonalnej reprezentacji.