PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą szeroko pojętych spraw cywilnych. W odrębnej zakładce zostały szerzej opisane sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego oraz sprawy pracownicze.

prawo cywilne

PRAWO RZECZOWE

Nieodzowną częścią prawa cywilnego jest naturalnie prawo rzeczowe regulujące kwestie powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności i innych praw do rzeczy takich jak użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Najwięcej sporów w tym zakresie powstaje na tle prawa współwłasności, które z powodu utrudnień nie może być realizowane przez wszystkich współwłaścicieli w należyty sposób, stąd dąży się do zniesienia współwłasności w trybie postępowania sądowego w przypadkach braku konsensusu wszystkich współwłaścicieli w zakresie sposobu zniesienia tego prawa. Również często w naszej pracy spotykamy się z zakłóceniami w wykonywaniu prawa własności, z roszczeniami o wydanie rzeczy, roszczeniami o usunięcie stanu niezgodnego z prawem i zaniechanie dalszych naruszeń.

Również często pojawiają się problemy związane koniecznością odwołania umowy darowizny czy też kwestią uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

prawo cywilne

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Instytucja odszkodowania za wyrządzoną szkodę jak również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi jedną z głównych gałęzi, jakimi zajmuje się nasza kancelaria. Są to sprawy prowadzone przeciwko ubezpieczycielom, zakładom opieki zdrowotnej, organom samorządu terytorialnego oraz przeciwko osobom fizycznym – sprawcom naruszenia dobra osobistego. Są to niezwykle skomplikowane procesy, w których w 90% spraw niezbędny jest udział biegłych z danej dziedziny, mających za zadanie sporządzenie ekspertyzy.

Udział adwokatów w takich kategoriach spraw jest absolutnym standardem z uwagi na konieczność dokonania profesjonalnej oceny sporządzonej opinii, nierzadko skutkującej złożeniem uzasadnionych zastrzeżeń, wykazaniem błędów w toku rozumowania biegłego i podważeniem mocy dowodowej opinii, prowadzącym do powołania innego specjalisty z danej dziedziny. Stopień skomplikowania spraw o odszkodowanie czy zadośćuczynienie wymaga obecności adwokata, o czym przekonało się wielu naszych Mandantów, niepotrafiącym efektywnie podołać samodzielnemu reprezentowaniu swojej osoby przed organami wymiaru sprawiedliwości.

prawo cywilne

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Najczęstsze problemy, z którymi przychodzą do nas po pomoc nasi Mandanci, związane są z prawem zobowiązań. Dotyczą one wszelkich sytuacji niewykonania bądź nienależytego wykonania umów i sporów powstałych na tym tle. W tym można wyróżnić tytułem przykładu umowy pożyczki, kredytu, przedwstępne umowy sprzedaży, umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło i wiele innych.

W sytuacji sporu stron w zakresie związanym z wykonaniem wiążącej je umowy doradzamy naszym Mandantom jakie narzędzia prawne pozwolą na osiągnięcie najkorzystniejszej pozycji w ramach danego stosunku zobowiązaniowego.

Poza sporami prowadzonymi przed sądami powszechnymi z zakresu prawa rzeczowego, czynów niedozwolonych oraz prawa zobowiązań nasza kancelaria zajmuje się również sporządzaniem umów mających na celu najefektywniejsze zabezpieczenie interesów naszych Mandantów.

prawo cywilne

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

W sprawach o ubezwłasnowolnienie należy sobie w pierwszej kolejności zdać sprawę z tego, iż orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego bądź całkowitego ma służyć dobru osoby ubezwłasnowolnianej, a nie dobru rodziny tej osoby. Obligatoryjnym elementem postępowania jest opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy mają za zadanie stwierdzić jak funkcjonuje osoba, której dotyczy wniosek, czy jest w stanie samodzielnie załatwiać swoje sprawy czy potrzebuje pomocy ze strony osób trzecich. Jeśli niezbędna jest pomoc osób trzecich, należy zbadać czy wystarczająca jest tylko pomoc doraźna czy całodobowa.

W przypadku orzeczenia ubezwłasnowolnienia częściowego sąd ustanawia dla takiej osoby kuratora, mającego za zadanie udzielać pomocy w konkretnej kategorii spraw. Osoba taka od momentu uprawomocnienia się orzeczenia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem nie może zawierać umów bez zgody kuratora. Natomiast osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Jest traktowana na równi z dzieckiem podlegającym władzy rodzicielskiej, gdyż sąd ustanawia dla niej opiekuna, którego najczęściej rekrutuje się pośród członków rodziny.