P
rawo cywilne

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą szeroko pojętych spraw cywilnych. W odrębnej zakładce zostały szerzej opisane sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego oraz sprawy pracownicze.

Prawo rzeczowe

Nieodzowną częścią prawa cywilnego jest naturalnie prawo rzeczowe regulujące kwestie powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności i innych praw do rzeczy takich jak użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Najwięcej sporów w tym zakresie powstaje na tle prawa współwłasności, które z powodu utrudnień nie może być realizowane przez wszystkich współwłaścicieli w należyty sposób. Również często w naszej pracy spotykamy się z zakłóceniami w wykonywaniu prawa własności, z roszczeniami o wydanie rzeczy, roszczeniami o usunięcie stanu niezgodnego z prawem i zaniechanie dalszych naruszeń.

Również często pojawiają się problemy związane koniecznością odwołania umowy darowizny czy też kwestią uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Instytucja odszkodowania za wyrządzoną szkodę jak również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi jedną z głównych gałęzi, jakimi zajmuje się nasza kancelaria. Są to sprawy prowadzone przeciwko ubezpieczycielom, zakładom opieki zdrowotnej, organom samorządu terytorialnego oraz przeciwko osobom fizycznym – sprawcom naruszenia dobra osobistego. Są to niezwykle skomplikowane procesy, w których w 90% spraw niezbędny jest udział biegłych z danej dziedziny, mających za zadanie sporządzenie ekspertyzy.

Udział adwokatów w takich kategoriach spraw jest absolutnym standardem z uwagi na konieczność dokonania profesjonalnej oceny sporządzonej opinii, nierzadko skutkującej złożeniem uzasadnionych zastrzeżeń, wykazaniem błędów w toku rozumowania biegłego i podważeniem mocy dowodowej opinii, prowadzącym do powołania innego specjalisty z danej dziedziny. Stopień skomplikowania spraw o odszkodowanie czy zadośćuczynienie wymaga obecności adwokata, o czym przekonało się wielu naszych Mandantów, niepotrafiącym efektywnie podołać samodzielnemu reprezentowaniu swojej osoby przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Prawo zobowiązań

Najczęstsze problemy, z którymi przychodzą do nas po pomoc nasi Mandanci związane są z prawem zobowiązań. Dotyczą one wszelkich sytuacji niewykonania bądź nienależytego wykonania umów i sporów powstałych na tym tle. W tym można wyróżnić tytułem przykładu umowy pożyczki, kredytu, przedwstępne umowy sprzedaży, umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło i wiele innych.

W sytuacji sporu stron w zakresie związanym z wykonaniem wiążącej je umowy doradzamy naszym Mandantom jakie narzędzia prawne pozwolą na osiągnięcie najkorzystniejszej pozycji w ramach danego stosunku zobowiązaniowego.

Poza sporami prowadzonymi przed sądami powszechnymi z zakresu prawa rzeczowego, czynów niedozwolonych oraz prawa zobowiązań nasza kancelaria zajmuje się również sporządzaniem umów mających na celu najefektywniejsze zabezpieczenie interesów naszych Mandantów.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości